Förtroendemannaregistret

Centrala nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige 2014-2018
Valberedningen
Kommunalråd
Kommunalråd i opposition


Nämnder

Kommunstyrelsen
Jävsnämnden
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gemensam nämnd för Företagshälsovård
Gemensam nämnd för hjälpverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden


Kommunala förbund

Gästrike Räddningstjänstförbund
Gästrike Återvinnare
Inköp Gävleborg
Regionfullmäktige Gävleborg


Kommunala bolag

AB Gavlegårdarna
Gavlegårdarna Förvaltnings AB
Fastighets AB Vinteräpplet
Furuvik Fastigheter AB
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Markbyggarna Gävle kommun
Gävle Containerterminal AB
Gävle Parkeringsservice AB
Infanteristen Fastighet AB
Gävle Teknikcenter Fastighet AB
Gävle Flygplats AB
Gävle Hamn AB
Stuveribolaget Gävle AB
Gävle Energi AB
BionärNärvärme AB
Bomhus Energi AB
Gävle Energisystem AB
Gävle Kraftvärme AB
Gästrike Ekogas AB
Samkraft AB
Norrsken AB
Gävle Stadshus AB
Gästrike Vatten AB
Gävle Vatten AB
Svenska Kommunförsäkrings AB
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB


Fonder och stiftelser

De handikappades hus i Gävle
Fonden för mindre arbetarbostäder
Fonden för större arbetarebostäder
Gode män enl fastighetsbildningslagen
J o E Ericssons donationsfond
Stiftelsen Länsmuseet
Stiftelsen Parkeringsgaraget Gåvan
Stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning
Stiftelsen Forsbacka Bruk
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Ungdomsrådet
Kommunrevisionen
Delegation för utdeln av minnesgåva
Gävle Tingsrätt nämndemän
Gästrikerådet
Ombud från Gävleborgs län till Sveriges Kommuners och Landstings kongress
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Budgetberedning för revisionsanslaget
Revisorer för granskning av revisorskollegiet
Revisorer o ersättare i vissa institutioner
Borgerliga vigselförrättare
Registreringsförrättare av partnerskapTroInt 4.4 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB